polski english
Skip Navigation
 
Fundacja ART - powstała w 2008 roku z potrzeby serca i chęci poszerzenia działań edukacyjno- kulturalnych prowadzonych od kilkunastu lat przez grupę zapaleńców w: Zamku Królewskim w Warszawie, Muzeum Niepodległości na Pawiaku, Muzeum Pałacu w Wilanowie, Muzeum Historycznym m. st. w Warszawie i wielu wspaniałych miejscach, gdzie czekano na nas i zapraszano nas na spotkania literackie, zajęcia dla dzieci i młodzieży, wykłady, festyny, koncerty, cykle przedstawień edukacyjnych.

W ten sposób nasze działania poszerzyły się o projekty prowadzone w Bibliotekach w Warszawie: Śródmieściu, Rembertowie, Bemowie, w Wesołej, Ochocie, Mokotowie, Włochach.

Dzięki naszym sponsorom przygo- towujemy specjalne przedstawienia, warsztaty i koncerty dla Domów Małego Dziecka, Świetlic Środowisko- wych, szpitali, szkól specjalnych.

Jesteśmy po to, aby przetrwała Pamięć, rozwijała się Demokracja i krzewiła Wiedza.Fundacja Orange

MKDiN

MN

MNar

MTeatr

Muzeum Techniki i Przemyslu NOT

PMA

Muzeum Gazownictwa
Uczymy

Działalność

Celem działania Fundacji ART jest:

1. Stwarzanie i zapewnianie warunków dla krzewienia i propagowania kultury,

2. Inicjowanie i wspieranie działań społecznych w różnych dziedzinach życia dla rozwoju postaw obywatelskich, patriotycznych i prospołecznych.

3. Inicjowanie przedsięwzięć w celu zapewnienia wszechstronnego rozwoju intelektualnego i kulturalnego dzieci i młodzieży.

4. Popularyzacja i wspieranie pozytywnych wzorców rodzinnych 

5. Umacnianie i promowanie postaw nastawionych na aktywność kulturalną społeczeństwa.

6. Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowania polskości, świadomości narodowej oraz idei demokracji i współdziałania z mniejszościami narodowymi 

7. Wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz rozwijanie kontaktów pomiędzy społecznościami lokalnymi

8. Działanie na rzecz innych organizacji czy podmiotów, których celem statutowym jest działalność: naukowa, oświatowa, kulturalna, wydawnicza, społeczna, sportowa, rekreacyjna i prozdrowotna.

9. Prowadzenie programów edukacji kulturalnej, oświatowej i prozdrowotnej w szerokich kręgach społecznych.

10. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć mających za przedmiot oświatę, kulturę i sztukę o charakterze charytatywnym. 

11. Współdziałanie ze związkami wyznaniowymi zgodnie z celami fundacji.

12.  Niesienie pomocy i opieki osobom niepełnosprawnym, chorym i starszym jak również dzieciom pozbawionym opieki, pochodzącym ze środowisk trudnych i patologicznych, 

13. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, wyrównywanie szans rozwojowych dzieci i młodzieży oraz wspieranie ich poprzez aktywizację społeczną w formie warsztatów i programów edukacyjnych.

14. Stymulowanie społecznych inicjatyw proekologicznych i tworzenie warunków dla zwiększania ich skuteczności, propagowanie idei ochrony środowiska oraz dziedzictwa przyrodniczego, organizowanie i wspieranie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

15. Wspieranie i pomaganie innym fundacjom, których cele są zbieżne z celami Fundacji.

 

 

Dokumenty:
- Statut Fundacji  [pobierz]

- Sprawozdanie za 2011 r. [pobierz]

- Bilans za 2011 r. [pobierz]

 
Nasze dane:
Fundacja ART
ul. Dzielna 17B/ 73
01 - 029 Warszawa
KRS 0000299763
REGON 141320126
NIP 113 27 08 831
 
 
 
« powrót|drukuj

.:: 243487 odwiedzin na stronie ::.